Beleid inzake gegevensbescherming

Our privacy policy is also available in English

1. VERWERKER

 • Identiteit: NH HOTEL GROUP, S.A. (hierna “NH HOTEL GROUP”)
 • Belastingnummer: A-28027944
 • Gevestigde zetel: Calle Santa Engracia 120, 7ª, 28003, Madrid
 • Functionaris inzake gegevensbescherming (DPO): u kunt contact opnemen met onze DPO via de volgende kanalen:
 • E-mailadres: [email protected]
 • Address: calle Santa Engracia 120, 7ª, 28003, Madrid

Met als onderwerp "functionaris inzake gegevensbescherming".

2. INFORMATIE EN TOESTEMMING

Door dit Privacybeleid te accepteren geeft de gebruiker aan dat hij op de hoogte gesteld is en geeft hij zijn vrijwillige, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij verstrekt heeft op de webpagina in de “Elektronische preselectie” (hierna het "platform") door NH HOTEL GROUP, als ook van de gegevens die afkomstig zijn van de navigatie en andere gegevens die in de toekomst verstrekt kunnen worden aan NH HOTEL GROUP.

De gebruiker moet dit Privacybeleid dat op een duidelijke en eenvoudige manier geschreven is, aandachtig lezen, zodat hij het volledig begrijpt en hij op vrije en vrijwillige basis kan beslissen of hij zijn persoonsgegevens aan NH HOTEL GROUP wil verstrekken.

3. VERPLICHTINGEN QUA DE VERZAMELING VAN DE GEGEVENS

De gegevens die verzocht worden op de formulieren van het platform zijn van algemene aard en moeten verplicht worden ingevuld (tenzij er anderszins vermeld staat in specifieke velden), zodat er voldaan wordt aan de vermelde doeleinden.

Indien de gegevens niet verstrekt worden of niet correct verstrekt worden, kan er niet voldaan worden aan de doeleinden en kan het gebeuren dat de content op het platform niet vrij toegankelijk is voor de gebruiker.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN EN VOOR HOELANG?

NH HOTEL GROUP verwerkt de informatie die door de betrokkenen op de website verstrekt is voor de volgende doeleinden:

 • door dit Privacybeleid te accepteren geeft de kandidaat aan dat hij op de hoogte is gesteld en geeft hij zijn vrijwillige, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming aan NH HOTEL GROEP om zijn curriculum vitae te verwerken, zijn kandidatuur te evalueren en indien ze geschikt is, ze op te nemen in het selectieproces dat overeenkomt met het profiel

De gegevens zullen worden bewaard totdat de gebruiker zijn toestemming voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, terugtrekt. De gegevens zullen worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te stellen van vacatures in de toekomst die overeenkomen met zijn profiel en die voor hem interessant kunnen zijn.

5. WELKE GEBRUIKERSGEGEVENS ZAL NH HOTEL GROUP BEHANDELEN?

NH HOTEL GROUP zal de volgende categorieën van gebruikersgegevens behandelen:

 • identificatiegegevens: voornaam, achternaam.
 • contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
 • academische gegevens: opleiding.
 • tewerkstellingsgegevens: vorige banen.
 • andere gegevens: gegevens die verstrekt zijn door personen die daarvoor interesse tonen in de open velden op de formulieren op de website of op de bijgevoegde documenten.
 • navigatiegegevens.

Indien de gebruiker gegevens van derde partijen verstrekt, verklaart hij dat hij hiervoor de toestemming heeft en belooft hij de informatie in het Privacybeleid mee te delen aan die derde partij, waardoor NH HOTEL GROUP dus vrijgesteld wordt van alle verantwoordelijkheden op dit gebied. NH HOTEL GROUP kan af en toe controles uitvoeren om dit feit te verifiëren aan de hand van de overeenstemmende onderzoeksmaatregelen in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming.

6. WAT IS DE RECHTSGROND VAN DE VERWERKING?

De rechtsgrond van de verwerking door NH HOTEL GROUP is gebaseerd op de toestemming die vereist is en die te allen tijde teruggetrokken kan worden. Als u echter uw toestemming terugtrekt, zal dit geen invloed hebben op de rechtsgronden van de behandelingen in het verleden.

7. WIE ZIJN DE ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS?

NH HOTEL GROUP zal de gegevens doorgeven aan het bedrijf van de NH Group waarbij u zich ingeschreven hebt. Dit is nodig voor de verwerking van de gegevens.

Bovendien stellen we u ervan op de hoogte dat er een internationale overdracht zal plaatsvinden, als de rechtspersoon zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt en die nodig is om u te kunnen laten deelnemen aan het selectieproces.

8. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker:

 • garandeert dat hij ouder is dan achttien (18) en dat de informatie die hij verstrekt heeft aan NH HOTEL GROUP waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en actueel is. De gebruiker is ten einde deze doelstellingen verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van alle verstrekte gegevens en hij zal de verstrekte informatie op elk moment zo houden, zodat ze overeenkomen met de werkelijke situatie.
 • garandeert dat hij derde partijen waarvan hij gegevens verstrekt heeft hiervan op de hoogte gesteld heeft, alsook van de aspecten in dit document. garandeert ook dat hij de autorisatie heeft om gegevens te verstrekken aan NH HOTEL GROUP voor de vermelde doeleinden.
 • zal verantwoordelijk zijn voor via de website verstrekte valse of onnauwkeurige informatie, alsook voor de directe of indirecte schade die die informatie berokkent aan NH HOTEL GROUP of aan derde partijen.

9. RECHTEN UITOEFENEN

De gebruiker kan te allen tijde en kosteloos een brief sturen naar NH HOTEL GROUP via het adres dat aangegeven is in de koptekst van dit Beleid of door middel van een e-mail via het adres [email protected] met bijvoeging van een kopie van zijn identiteitsdocument om:

 • zijn toestemming in te trekken.
 • informatie te verkrijgen over het feit of NH HOTEL GROUP al dan niet persoonsgegevens van hem verwerkt.
 • toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens.
 • onnauwkeurige of onvolledige gegevens te corrigeren.
 • de verwijdering van zijn gegevens te verzoeken wanneer onder andere de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze in de eerste plaats verzameld zijn.
 • de verwerking van de gegevens door NH HOTEL GROUP te beperken wanneer er voldaan is aan alle voorwaarden in de voorschriften inzake gegevensbescherming.
 • de portabiliteit van de gegevens te verzoeken wanneer dat recht van toepassing is.
 • De betrokkene kan contact opnemen met de functionaris inzake gegevensbescherming van de Group via [email protected]
 • de indiening van een claim bij de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming op het volgende adres: Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, wanneer hij van mening is dat NH HOTEL GROUP de rechten die erkend zijn door de voorschriften inzake gegevensbescherming, geschonden heeft.

10. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

NH HOTEL GROUP zal de gegevens van de gebruiker te allen tijde behandelen op een absoluut vertrouwelijke manier en zal de geheimhoudingsverplichting nakomen in overeenstemming met de bepalingen van de uitvoeringsvoorschriften door de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de gegevens van de gebruiker te garanderen en wijzigingen, verlies, behandeling of onbevoegde toegang te vermijden. Hiervoor zal het bedrijf rekening houden met de staat van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze zijn blootgesteld.

Laatste update: vrijdag 25 mei 2018